Хотели в Гърция

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
САЙТА  ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ „GO2GREECE.BG”
 
 
І. Общи положения
 
2.                   Интернет страницата (уеб сайтът) „GO2GREECE.BG”е разработенa и се поддържа от  „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, ЕИК 203025530, със седалище и адрес на управление:   гр. Своге, ул. „Джиджовска” № 1.
4.                   При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта,възможност да се запознае с новите общи условия.
ІІ. Пояснение на някои термини
 
 
            Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
2.                   Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
4.                   Платформа е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;
6.                   Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
8.                   Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;
10.               IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
12.               Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
14.               Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта „GO2GREECE.BG”, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.
16.               Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
18.               Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез „GO2GREECE.BG”. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД се уреждат с отделен договор.
 
2.              Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от„ЕС ЕФ Груп” ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта „GO2GREECE.BG”;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД);
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „GO2GREECE.BG”, независещи от екипа на последния.
5. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава „ЕС ЕФ Груп” ЕООД: посредством поддържаната от него информационна платформа „GO2GREECE.BG”, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

                        ІV. Защита на лични данни
 
2.              В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „ЕС ЕФ Груп” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обавени от потребителя. След регистрацията, в случай, че желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
4.              „ЕС ЕФ Груп” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ЕС ЕФ Груп” ЕООД.
6.              С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в „GO2GREECE.BG”, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в „GO2GREECE.BG” (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД за целите на директния маркетинг.

          - е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
          - други, посочени в закона случаи.
            V.Разясняване на техническите стъпки от потребител – купувач по сключване на договор за покупко – продажба от разстояние посредством интернет сайта „GO2GREECE.BG”
2.              Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта.
4.              Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко – продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта „GO2GREECE.BG”– промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.
6.              След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ЕС ЕФ Груп” ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. След това страните по договора се ръководят съгласно Общите условия, както и индивидуалните такива за конкретната сделка. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.
VI. Условия за обслужване на транзакции с банкови карти
1.      Ценова политика
2.      Лични данни
3.      Работа с клиенти
При определени ситуации, в които клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но впоследствие офертата не се осъществява, "ЕС ЕФ Груп" ЕООД възстановява на клиента заплатената сума.
Работно време:
Постъпили плащания по резервации се обработват само в работно време.
1. „ЕС ЕФ Груп” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ едностранно, без да уведомява за това потребителя;
3. Потребителят – купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа;
5. За всички неуредени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България;
<p style="border:none;mso-border-alt:dotted #99CCFF .75pt;padding:0in; mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in;background-position-x:100%;background-position-y: 0%" "="">6. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ЕС ЕФ Груп” ЕООД. В случай, че потребителят продължи да използва сайта, счита се, че същият изрично се съгласнява с извършените промени.„ЕС ЕФ Груп” ЕООД